Uppdatering pågår

 

Förskolan firade den 2/2 sin tvåårsdag, med föräldrar inbjudna precis som vid ettårsdagen. Ambitionen att utveckla och förtydliga förskolans profil har varit fortsatt prioriterat. En ”montessorikväll” för föräldrar hölls i detta syfte den 7/3 med Helena Lindfors som föreläsare. Helena Lindfors har under året knutits till förskolan som verksamhetsrevisor. Den 17 maj presenterade ordföranden och förskolechefen företaget och förskoleverksamheten Montessori Svedala för Rotary, på ett av deras frukostmöten.

 

I slutet av maj gick den ”traditionsenliga” trädgårdsfesten av stapeln med barn och föräldrar. All personal liksom styrelsen medverkade. En länge önskad Christianiacykel inköptes enligt styrelsens beslut lagom till sommarens utflykter. Under sommaren uppförde hyresvärden efterlängtade gungor, som av säkerhetsskäl placerades i ett ”eget” utrymme intill redskapsboden.

 

Efter sommaren försvann sju av barnen till olika förskoleklasser. Deras platser fylldes på under hösten och vid årets slut var 35 barn inskrivna. Den ekonomiska föreningen har därför inte sett något skäl till att på nytt marknadsföra förskolan i närsamhället.

 

Under hela verksamhetsåret har personalens fortbildning varit inriktad på en implementering av den reviderade läroplanen på olika sätt Lpfö 98/rev 2010. Styrelsen har i samarbete med förskolechefen arbetat med ansvarsfördelning, förankring och fastställande av förskolans olika handlingsplaner.

 

Vad gäller arbetsmiljöarbetet har detta till stor del handlat om förberedelser inför steget till trådbunden telefoni, något som enligt vår fastighetsägare kommer att ske i alla kommunens barnmiljöer.

 

 

Under detta andra år som förskolan funnits har mycket tid och kraft lagts på att förbättra inne- och utemiljö i samarbete med hyresvärden.

Styrelsen beslöt i början av året att låta förskolan ingå i kommunens kösystem Dexter. Arbetet med den egna hemsidan har under året fortskridit och den har uppdaterats av webbredaktören.

 

Under vårterminen har styrelsen haft två ”fixar”- dagar; en i januari med förberedelser inför firandet av 1-årsdagen och en i maj med trädgårdsarbete i fokus. På födelsedagen d. 2/2 släpptes ballonger upp i luften av barnen, spännande nog i snöstorm.

historia2010

En trädgårdsfest för föräldrar, barn och andra engagerade gick av stapeln den 2 juni. Barnen hade inför denna dag bl.a. övat in sånger och olika cirkuskonster, de senare till en föreställning som framfördes nere i trädgården. Vädret var strålande.

 

Föräldrarna fick före sommarstängningen svara på en enkät i syfte att fånga upp synpunkter som annars kan ha svårt att komma fram kring verksamheten.

Att fortsätta undersöka möjligheten för ett tillagningskök på förskolan prioriterades bland höstens projektuppdrag. Ansökan om hastighetsbegränsning samt uppsättande av vägskylt kom upp som nya projekt. Ny matleverantör med förmåga till större flexibilitet anlitades under hösten.

 

Personalen har under året deltagit i fortbildningar både på kvälls- och dagtid, såsom ”Utforskande pedagogik för små barn 1-3 år”, ”Att möta barnet från liten till stor”(heldag all personal) och ”Professionellt förhållningssätt till föräldrar i förskola”. Förskolechefen deltog i Skolverkets föreläsning om den nya skollagen och den reviderade läroplanen. Den nya läroplanen föranledde också kommunen att hålla en informationskväll som besöktes av flera i personalen och styrelsen.

 

Förskolechef och styrelseledamot deltog i utbildning GMP Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/ Faroanalys. HLR utbildning i Civilförsvarsförbundets regi gavs under våren till all personal och styrelse.

 

Styrelsen har fortlöpande under året följt den ekonomiska situationen genom granskning av månatliga balansrapporter. Verksamhetschefens arbete med Likabehandlingsplan och andra handlingsplaner har följts upp. En stadgeändring var länge under diskussion och den 24 november hölls en extra föreningsstämma för godkännande. 

 

 

Årsstämman hölls den 22 april. Då inträdde Gertrud Frykstam och Susanne Öhman officiellt som nya styrelsemedlemmar. Dan Isaksson blev ordförande och Bodil Bengtsén valdes till sekreterare.

Förskolan flyttade in på Lilla Svenstorps Gård den 2/2 – 09. Tre barn var då inskrivna. Antalet barn ökade sedan successivt och i mars stod det klart att 16 barn skulle vara inskrivna före sommaren. En småbarnsavdelning i gårdens andra länga började nu planeras tillsammans med fastighetsägaren.

gammalbildhuset

Öppet Hus genomfördes v.9 tisd.- torsd. samt den 8 mars.

Den 25-26 april deltog de anställda i en kurs ”Att arbeta med små barn” för Helena Lindfors. Hon besökte också förskolan och gav goda råd om utformningen av den nya avdelningen.

I maj ordnades en trädgårdsfest för barn, föräldrar, personal och andra berörda. I juni anställdes en ny pedagog till respektive avdelning: Mari Ekberg till de större och Johanna Lindgren till de mindre barnen, med start efter sommaren. Helena Lindfors kom tillbaka till Lilla Svenstorp och genomförde en halv studiedag med all personal.

Under sommaren utförde föreningen, delvis med anhörigas hjälp, diverse trädgårdsarbeten och förberedelser inför hösten. Det största arbetet var plattläggning av gången fram till rampen upp till de stora barnens ingång.

Inför starten av småbarnsavdelningen iordningsställdes en sandlåda på kullerstensgården och ett tåg av stockar, designat och utfört av Anders Isaksson kom också på plats. Hyresvärden byggde till ett uterum med tak för barnvagnarna till middagssömnen.

Söndagen den 23 augusti hade förskolan ett nytt Öppet Hus. Den 24 augusti hölls föräldramöte på båda avdelningarna. Dessa hade nu fått namnen Diamanten och Pärlan.

Den viktiga marknadsföringen fick ett lyft när en ny hemsida presenterades i november.

gammal hemsida 1Montessori Svedalas första hemsida.

gammal hemsida 2Temporär hemsida innan nya loggan släpptes.

 

Under 2008 började Svedala Montessoriförskola Ekonomisk Förening det förberedande arbetet för start av Svedalas första montessoriförskola.flytta

Ansökan om tillstånd att starta förskola lämnades in till kommunstyrelsen i februari 2008 och beviljades i april 2008. Den konstituerande stämman och det första styrelsemötet hölls den 10 april i Svedala. Den ekonomiska föreningen blev registrerad hos Bolagsverket den 28 maj 2008.

Ett första informationsmöte med intresserade föräldrar hölls den 24:e maj i Aggarps gamla skola. Detta första möte höll vi för att se hur stort intresset var för en förskola med montessori som pedagogisk inriktning.

Målet var att få igång förskolan under augusti 2008. Tyvärr hittades ingen lämplig lokal innan den planerade starten så vi fick fortsätta att leta efter rätt lokal tillsammans med Naturek Bygg och Bostäder AB. I augusti hittades ett objekt som efter nogrann granskning till slut bedömdes som en lämplig lokal att bedriva förskoleverksamhet i. Efter sökandet och arbetet med att anpassa lokalerna för förskoleverksamhet blev förskolans placering då slutligen Lilla Svenstorps gård vid Norrskogsvägen.

Under hösten arbetade föreningen som en projektgrupp med möten där både tilltänkt personal och styrelsemedlemmar arbetade tillsammans för att förbereda uppstarten av förskolan.

Vi arrangerade ett Öppet Hus på Lilla Svenstorps Gård den 7 december. Det var ett välbesökt möte där flera av de familjer som stått i kö sedan våren kom för att titta och naturligtvis kom det även en hel del nya intresserade.

Förskolan och dess verksamhet startade på Lilla Svenstorps Gård den 2 februari 2009.

Rotera16.jpg