Under detta andra år som förskolan funnits har mycket tid och kraft lagts på att förbättra inne- och utemiljö i samarbete med hyresvärden.

Styrelsen beslöt i början av året att låta förskolan ingå i kommunens kösystem Dexter. Arbetet med den egna hemsidan har under året fortskridit och den har uppdaterats av webbredaktören.

 

Under vårterminen har styrelsen haft två ”fixar”- dagar; en i januari med förberedelser inför firandet av 1-årsdagen och en i maj med trädgårdsarbete i fokus. På födelsedagen d. 2/2 släpptes ballonger upp i luften av barnen, spännande nog i snöstorm.

historia2010

En trädgårdsfest för föräldrar, barn och andra engagerade gick av stapeln den 2 juni. Barnen hade inför denna dag bl.a. övat in sånger och olika cirkuskonster, de senare till en föreställning som framfördes nere i trädgården. Vädret var strålande.

 

Föräldrarna fick före sommarstängningen svara på en enkät i syfte att fånga upp synpunkter som annars kan ha svårt att komma fram kring verksamheten.

Att fortsätta undersöka möjligheten för ett tillagningskök på förskolan prioriterades bland höstens projektuppdrag. Ansökan om hastighetsbegränsning samt uppsättande av vägskylt kom upp som nya projekt. Ny matleverantör med förmåga till större flexibilitet anlitades under hösten.

 

Personalen har under året deltagit i fortbildningar både på kvälls- och dagtid, såsom ”Utforskande pedagogik för små barn 1-3 år”, ”Att möta barnet från liten till stor”(heldag all personal) och ”Professionellt förhållningssätt till föräldrar i förskola”. Förskolechefen deltog i Skolverkets föreläsning om den nya skollagen och den reviderade läroplanen. Den nya läroplanen föranledde också kommunen att hålla en informationskväll som besöktes av flera i personalen och styrelsen.

 

Förskolechef och styrelseledamot deltog i utbildning GMP Livsmedelssäkerhet/Egenkontroll/ Faroanalys. HLR utbildning i Civilförsvarsförbundets regi gavs under våren till all personal och styrelse.

 

Styrelsen har fortlöpande under året följt den ekonomiska situationen genom granskning av månatliga balansrapporter. Verksamhetschefens arbete med Likabehandlingsplan och andra handlingsplaner har följts upp. En stadgeändring var länge under diskussion och den 24 november hölls en extra föreningsstämma för godkännande. 

 

Rotera9.jpg