Verksamhetsvision

Vår Vision

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.        (Lpfö 18, s 7)

På Montessori Svedala arbetar vi efter montessoripedagogiken. Vi strävar efter att med rätt miljö och rätt stimulans tillvarata varje barns inneboende resurser och dess glädje att upptäcka världen omkring sig.

”All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling”
Maria Montessori

 

”Hjälp mig att göra det själv” 
Maria Montessori

I praktiken bygger pedagogiken på fyra moment :

  • * Respekt för barnet, för individen
  • * En förberedd miljö
  • * Frihet och ansvar
  • * Helheten före detaljerna

Vad innebär montessoripedagogik på vår förskola

Barnet är i centrum i en väl förberedd miljö där pedagogen följer barnet.

Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga. Den vuxnes roll blir då att tillrättalägga och skapa förutsättningar för detta.

Allt material befinner sig i barnets höjd.

Barnen får fritt välja under dagen var och en utifrån sina behov och förutsättningar och de tillåts att i största möjliga utsträckning arbeta ostört.

Vi erbjuder montessorimaterial, fin och grovmotorisk träning, familjehörna, bygg och konstruktion, bild och skapande verksamhet, sång och musik. Vi finns på en fin skånegård i utkanten av Svedala tätort med närhet till djur och natur.